Menu

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is de handelsnaam van Twaelf Legal Services B.V.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders, en haar (potentiële opdrachtgevers tot onder meer het verlenen van juridische diensten,
ambtelijke (gerechtsdeurwaarders)werkzaamheden, het incasseren van vorderingen, creditmanagement,
debiteurenbeheer en voorts alle diensten en werkzaamheden welke binnen de doelstelling van Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders vallen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers – onder welke benaming dan ook – zijn niet van toepassing en worden
expliciet uitgesloten.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken
te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de
bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

1.5 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor wijzingen aan te brengen in deze algemene
voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet-
en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De nieuwe tekst en de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zullen tijdig
kenbaar worden gemaakt, waarna de nieuwe voorwaarden zullen gelden indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen
na bekendmaking schriftelijk tegen de toepasselijkheid daarvan heeft geprotesteerd.

2. Definities

2.1 Twaelf Legal Services B.V. h.o.d.n. Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Weert, welke geregistreerd is in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 74576143.

2.2 Een opdrachtgever is een natuurlijke- of een rechtspersoon die Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders een opdracht
geeft om bepaalde werkzaamheden of diensten te verrichten en welke opdracht door Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd.

2.3 Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder
wordt verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandsverleners en andere bedrijven of
personen met een juridische functie.

2.4 Cliënten zijn partijen namens wie Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders haar diensten en/of werkzaamheden
verricht. Dit kunnen zowel eisers als verweerders zijn.

2.5 Een schuldenaar is degene op wie de opdrachtgever c.q. cliënt pretendeert een vordering te hebben, danwel een
geschil mee meent te hebben.

2.6 Het schuldenaarstarief is het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen
Gerechtsdeurwaarder (BTAG).

2.7 Onder rolwerkzaamheden wordt verstaan het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, de
zorg voor het overleggen van processtukken en de verwerking alsmede doorzending daarvan, het compareren of pleiten
ter zitting en voorts alle daarmee verband houdende werkzaamheden in het kader van de gerechtelijke procedure.

2.8 Incassowerkzaamheden zijn werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde op geld
waardeerbare vorderingen.

2.9 Juridische werkzaamheden omvatten het opstellen en verstrekken van adviezen, alsmede het opstellen, toetsen en
wijzigen van stukken (brieven/exploten/akten) op juridisch gebied.

2.10 Ambtelijke werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn
opgedragen.

2.11 Niet ambtelijke werkzaamheden zijn alle door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders te verrichten
werkzaamheden die niet expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

2.12 Verschotten zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallen onder de eigen verdiensten van
Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders, zoals advertentiekosten, informatiekosten (GBA, kadaster, handelsregister,
UWV-polis, verhaalsonderzoek), griffierecht, kosten externe advocaat/jurist, kosten externe deurwaarders, kosten
ontruimers, kosten slotenmaker en dergelijke. Dit worden ook wel “Out of Pocket kosten” genoemd. Voor deze kosten
ontvangt opdrachtgever een voorschotnota bij aanvang van de opdracht.

3. Aanvaarding

3.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders, meer in het bijzonder een der aan haar kantoor verbonden
gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens haar ministerieplicht als vermeld in de gerechtsdeurwaarderswet) nimmer tot
acceptatie van juridische, incasso-, ambtelijke en/of andere werkzaamheden verplicht worden.

3.2 Een aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door
haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij
zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer of op het moment dat voor de opdrachtgever een begin
van aanvang van de werkzaamheden waarneembaar/aantoonbaar is.

3.3 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht, ook na aanvaarding, te
retourneren indien voor de uitvoering van de opdracht van haar verwacht wordt werkzaamheden en/of handelingen uit te
voeren, welke in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de redelijkheid en billijkheid of die haar goede naam kunnen
aantasten, zulks met uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade welke de opdrachtgever direct of indirect lijdt door het
retourneren van de opdracht, ongeacht het moment waarop dit plaatsvindt. Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
behoudt daarbij haar recht op vergoeding door de opdrachtgever van de door haar gemaakte kosten, verschotten en
provisies.

3.4 Indien een opdracht door meerdere (rechts)personen wordt verstrekt, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle
verstrekkers jegens Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders.

3.5 Bij onduidelijkheid of een opdracht al dan niet namens een (rechts)persoon is verstrekt, of de (rechts)persoon namens
wie de opdracht zou zijn verstrekt geen verhaal voor de door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders in verband met de
opdracht gemaakte kosten en verschotten biedt, geldt eveneens een hoofdelijke aansprakelijkheid van de feitelijke
verstrekker (natuurlijk persoon) jegens Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders.

4. Werkzaamheden

4.1 Alle door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden geschieden telkens voor rekening en
risico van opdrachtgever. Dit geldt tevens voor werkzaamheden van door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders in het
kader van de opdracht ingeschakelde derden.
4.2 Het staat Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders vrij om ten behoeve van de opdracht derden (waaronder collega-
deurwaarders, advocaten, notarissen, juristen, informatieleveranciers, gerechtelijke bewaarders e.d.) in te schakelen. De
kosten van deze derden worden door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders als verschotten in rekening gebracht bij de
opdrachtgever.

4.3 Indien de opdrachtgever aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders een opdracht tot incasso- of
executiemaatregelen verstrekt (al dan niet in vergelijkbare termen en bewoordingen), machtigt de opdrachtgever Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders– behoudens een specifieke opdrachtomschrijving tot het verrichten van uitsluitend
bepaalde gespecificeerde werkzaamheden – om namens opdrachtgever alle benodigde ambtelijke en niet-ambtelijke
werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten, die naar het oordeel van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze werkzaamheden betreffen meer specifiek doch niet uitsluitend:
a. het zowel schriftelijk, als telefonisch, als persoonlijk benaderen van de schuldenaar;
b. het aan de schuldenaar in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een betalingsregeling;
e. het starten en voeren van een gerechtelijke procedure;
f. het nemen van executiemaatregelen;
g. het nemen van alle overige naar het oordeel van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders gepaste maatregelen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders heeft met betrekking tot het slagen van een opdracht een
inspanningsverplichting en kan dus nooit worden gehouden aan een bepaald resultaat of daarvoor aansprakelijk worden
gehouden.

5.2 In geval van overmacht is Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende
schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders onafhankelijke
omstandigheid, die nakoming van de opdracht of andere op Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders rustende
verplichtingen en tijdelijk of blijvend verhindert.

5.3 In het bijzonder doch niet beperkt geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking,
hinderlijke verkeers- en weersomstandigheden, brand, technische- en/of computerstoringen, of andere ernstige storingen
en belemmeringen in of buiten het bedrijf van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders of die van door Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders ingeschakelde derden.

5.4 Bij overmacht heeft Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders. – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de
opdracht met de tijdsduur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst tot op dracht te ontbinden, zonder
dat Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders in welke vorm dan ook is gehouden tot vergoeding van schade.

5.5 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die de opdrachtgever
heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan
Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders. kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

5.6 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden, of nog door derden te
lijden ten gevolge van handelingen die in het kader van de opdracht zijn verricht of niet zijn verricht.

5.7 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders, alsmede de aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verbonden
gerechtsdeurwaarders en medewerkers zijn ter zake van zowel ambtelijke als niet-ambtelijke werkzaamheden –
onverminderd het in dit artikel bepaalde -, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake
van vermogensschade die door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en waarvan haar verzekeraar in voorkomend
geval aanspraak geeft op uitkering.

6. Tarieven

6.1 De door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders gehanteerde tarieven voor haar diensten en werkzaamheden zijn
opgenomen in een apart “Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders Tarieven Reglement”, welk reglement in de meest
recente uitgave wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Alle in dat reglement
aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief de daarover in rekening te brengen BTW.

6.2 Indien de opdrachtgever een aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders uit handen gegeven opdracht intrekt,
buiten Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders. om een (betalings)regeling met diens wederpartij treft, met diens
wederpartij een schikking treft, dan wel van verdere (incasso)behandeling afziet, is de opdrachtgever gehouden de kosten
te voldoen als ware de opdracht volledig door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders uitgevoerd en succesvol afgerond.
In incassozaken zullen de toepasselijke provisies gelden over de ter incasso uit handen gegeven vordering, als ware deze
volledig geïncasseerd. Deze bepaling geldt tevens voor zaken waarin de opdrachtgever ondanks een rappel Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders zonder bericht, medewerking of instructies laat.

6.3 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is op elk moment gerechtigd haar tarieven aan te passen indien
prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtsvaardigen. Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders is in elk geval gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen op basis van de wijzing van het
maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst over te gaan, indien de
wijziging van de tarieven het gevolg is van een overheidsmaatregel.

6.5 Alle door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders te maken kosten alsmede in rekening te brengen tarieven en
provisies, komen primair voor rekening van opdrachtgever. Voor zover wettelijk en feitelijk mogelijk, zal Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders trachten deze te verhalen op de wederpartij. Kosten, tarieven en provisies die niet onder een
toevoeging vallen en waarvan verhaal op de schuldenaar niet (wettelijk en/of feitelijk) mogelijk is, zoals verschotten en
(eventuele) executieprovisie, komen ook in toevoegingszaken te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

6.6 Indien opdrachtgever rechtstreeks gelden ontvangt van de schuldenaar ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn
verplichting tot betaling van de door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten inclusief de verschuldigde
incassoprovisie.

6.7 Bij aanvaarding van een voorstel tot betaling van de schuldenaar tegen finale kwijting is de opdrachtgever gehouden
alle door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten te voldoen, inclusief de over het geïncasseerde bedrag
verschuldigde incassoprovisie.

7. Voorschotten

7.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is voor haar werkzaamheden en/of werkzaamheden van in te schakelen
derden, te allen tijde gerechtigd een door haar te bepalen voorschot aan de opdrachtgever te vragen, welk voorschot bij
de afwikkeling van de opdracht met de opdrachtgever wordt verrekend.

7.2 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt,
een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog verwacht te maken.

7.3 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd om – met uitsluiting van aansprakelijkheid voor daardoor
eventueel ontstane schade – eerst na ontvangst van het door haar verzochte voorschot haar werkzaamheden aan te
vangen c.q. te vervolgen.

7.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan het verzoek van Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders om het verzochte voorschotbedrag te voldoen, is Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
gerechtigd de opdracht te retourneren, met behoud van haar rechten op vergoeding van door haar en betrokken derden
gemaakte kosten en betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde provisie, onverminderd het recht van Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders op vergoeding van alle door haar geleden schade.

7.5 Opdrachtgever is geen rentevergoeding verschuldigd over de door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
voorgeschoten bedragen en voor opdrachtgever reeds gemaakte kosten. Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is
evenmin gehouden rente te vergoeden over door de opdrachtgever voldane voorschotbedragen en onder Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders te behoeve van opdrachtgever rustende gelden.

8. Afrekening & Afdracht


8.1 Opdrachtgever heeft recht op de door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders ter zake van de opdracht ontvangen
gelden ter aflossing van hoofdsommen, rente en kosten, verminderd met de gemaakte verschotten en aan Twaelf
Provinciën Gerechtsdeurwaarders toekomende vergoedingen.

8.2 Indien opdrachtgever een tussenpersoon is, wordt hij als de rechthebbende beschouwd in de zin van artikel 19
Gerechtsdeurwaarderswet en niet de afzonderlijke cliënten van die tussenpersoon.

8.3 Alle betalingen door of namens schuldenaren en/of derden ter zake van de opdracht verricht aan Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders danwel aan opdrachtgever, strekken eerst ter dekking van door of namens Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders toe.

8.4 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen
de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

8.5 Indien een deel, of de volledige vordering geïncasseerd wordt, zal bij sluiting van het dossier 4% aan afwikkelingskosten
in rekening worden gebracht.

9. Tussentijdse afdracht

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders bij wijze van
tussentijdse afdracht aan de opdrachtgever op portefeuilleniveau minimaal maandelijks de ten behoeve van
opdrachtgever ontvangen gelden af, zulks onder aftrek van de gemaakte verschotten, gemachtigdensalarissen, gemaakte
kosten, (het evenredig deel van) de provisie over het bereikte resultaat, alsmede de door Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders gestelde reservering voor nog te verwachten kosten en verschotten, een en ander voor zover het
aan de opdrachtgever toekomende bedrag op portefeuilleniveau een bedrag van € 500,00 te boven gaat.

9.2 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de onder 9.1 berekende bedragen te verrekenen met al hetgeen
opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

10. Tussentijdse afrekening

10.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde gerechtigd tussentijds op dossierniveau de door haar
gemaakte kosten, procesvergoedingen (gemachtigdensalarissen), verschotten en (het evenredig deel van) de door haar
gerealiseerde provisie aan de opdrachtgever te declareren.

10.2 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders behoudt zich daarbij het recht als vermeld onder 8.4 van deze voorwaarden
voor.

11. Betaling

11.1 Voor al hetgeen opdrachtgever aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd, geldt een fatale
betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Als betalingsdatum wordt aangemerkt de op het bankafschrift van
Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders vermelde ontvangstdatum.

11.2 Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde betalingstermijn geraakt opdrachtgever van rechtswege en direct,
zonder aanmaning in verzuim.

11.3 Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling binnen de betalingstermijn als onder 11.1 vermeld, is opdrachtgever
een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt
aangemerkt en genoemde rente wordt berekend over het volledige factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot
aan de dag der algehele voldoening.

11.4 Zodra opdrachtgever de onder 11.1 genoemde betalingstermijn overschrijdt, zal hij naast de genoemde rente, tevens
voor elke ter zake van de openstaande facturen door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders schriftelijk of telefonisch
verrichte herinnering en/of aanmaning, een bedrag van € 25,00 te vermeerderen met BTW aan administratiekosten
verschuldigd zijn.

11.5 Indien opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de voldoening van de aan Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders verschuldigde bedragen, is opdrachtgever naast de administratiekosten en rentevergoeding, direct
en zonder aanzegging incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend volgens het Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders Tarieven Reglement dat van deze voorwaarden onderdeel uitmaakt.

12. Reclames

12.1 Reclames met betrekking tot door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden, verleende
diensten, in rekening gebrachte bedragen of verstrekte gegevens, dienen door de opdrachtgever schriftelijk en
gemotiveerd, per aangetekende brief, aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders kenbaar te worden gemaakt binnen 14
dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend, de bedragen in rekening zijn gebracht of de
gegevens zijn verstrekt, ook in het geval het een tussentijdse factuur betreft.

12.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders op
te schorten c.q. tot verrekening over te gaan.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen tussen opdrachtgever en Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders waaronder begrepen die welke
slechts door één partij als geschil worden beschouwd, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe
bevoegde rechter van het arrondissement waar Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is gevestigd, behoudens voor
zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14. Vindplaats en wijziging van deze algemene voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatste versie. Indien opdrachtgever reeds een bestaande relatie van Twaelf Provinciën
Gerechtsdeurwaarders is, geldt de nieuwste versie alleen als opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld of in de
gelegenheid is gesteld hiervan kennis te nemen.

14.2 Deze algemene voorwaarden inclusief het Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders Tarieven Reglement worden
kosteloos ter inzage op de website van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders (www.twaelfprovincien.nl) geplaatst. Zij
kunnen tevens van deze website gedownload worden en op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar daarvan
verstrekt.

Weert, 16 juni 2022

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders Tarieven Reglement

15. Inleiding

15.1 Dit Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders Tarieven Reglement maakt in de meeste actuele versie een
onlosmakelijk onderdeel uit van de Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders Algemene Voorwaarden.

15.2 Met betrekking tot de tarieven die Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders voor haar werkzaamheden in rekening
brengt, wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor niet-ambtelijke werkzaamheden en tarieven voor ambtelijke
werkzaamheden.

15.3 De tarieven van niet-ambtelijke werkzaamheden gelden ook indien de niet-ambtelijke werkzaamheden zijn verricht in
het kader van een opdracht tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden.

15.4 Alle tarieven gelden afzonderlijk naast elkaar, ook indien de betreffende werkzaamheden onder meerdere
categorieën en/of noemers vallen.

15.5 Alle in dit reglement genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

15.6 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor haar tarieven eenzijdig te wijzigen en/of aan te
vullen.

Tarieven niet-ambtelijke werkzaamheden

16. Basiskosten

16.1 Voor elke aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdracht wordt een dossier aangelegd waarin de
verstrekte opdracht wordt vastgelegd. Hiervoor wordt een basistarief van € 45,00 per dossier in rekening gebracht.

16.2 Indien de opdracht de executie van meerdere executoriale titels ten aanzien van dezelfde (rechts)persoon betreft,
wordt per executoriale titel een dossier aangelegd.

17. Incassoprovisie

17.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders brengt voor haar incassowerkzaamheden tot aan een gerechtelijke
procedure een incassoprovisie in rekening.

17.2 Onder geïncasseerd bedrag wordt verstaan: het totaal vanaf het moment van opdrachtverstrekking, van de
schuldenaar ontvangen bedrag, ongeacht op welke wijze het bedrag door de schuldenaar is voldaan en ongeacht bij wie
het bedrag is voldaan (bij Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders, cliënt of opdrachtgever).

17.3 De incassoprovisie wordt berekend aan de hand van de incassoprovisietabel die hieronder is weergegeven (tabel
staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 01-07-2012)

Incassoprovisietabel (WIK tabel):
Hoofdsom tot en met:
Toepasselijk percentage: Maximum:
€ 2.500,00 15% over de hoofdsom € 375,00
(min. € 40,00)
€ 5.000,00 € 375,00 + 10% over
(hoofdsom minus € 2.500,00)
€ 625,00
€ 10.000,00

€ 625,00 + 5% over
(hoofdsom minus € 5.000,00)

€ 875,00
€ 200.000,00

€ 875,00 + 1% over
(hoofdsom minus € 10.000,00)

€ 2.775,00
Boven de € 200.000,00 € 2.775,00 + 0,5% over
(hoofdsom minus € 200.000,00)
€ 6.775,0018. Juridische werkzaamheden

18.1 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders brengt voor haar juridische werkzaamheden een uurtarief van € 125,00 in
rekening.

18.2 Hieronder vallen meer specifiek, doch niet uitsluitend de navolgende werkzaamheden:

 • juridische advies;
 • het opstellen van juridische correspondentie;
 • het opstellen van processtukken;
 • het opstellen, toetsen en/of aanpassen van exploten en processen-verbaal;
 • rolwerkzaamheden;
 • het voeren van onderhandelingen;
 • telefonisch of schriftelijk overleg met opdrachtgever, partijen of betrokken derden.

19. Verschotten en kosten van derden

19.1 Verschotten en kosten van derden worden door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders – al dan niet verhoogd met
handelings- c.q. administratiekosten – doorberekend aan opdrachtgever.

19.2 Een niet-limitatieve opsomming van de meest voorkomende verschotten en kosten van derden is hieronder
weergegeven:

Type verschot/kosten derde Kosten exclusief BTW per opvraag/inschrijving
Informatiekosten persoons/adresgegevens € 5,00
Informatiekosten KvK Handelsregister € 10,00
Informatiekosten RDW voertuig € 20,00
Informatiekosten inkomstenbron € 5,00
Informatiekosten kadaster € 20,00
Onderzoek verhaal basis personen € 45,00
Onderzoek verhaal basis bedrijven € 125,00
Inschrijvingskosten beslag registergoed € 74,00
Inschrijvingskosten doorhaling beslag € 21,00


20. Rolwerkzaamheden

20.1 Voor het voorbereiden en verrichten van rolwerkzaamheden is opdrachtgever – met een minimum van het
toegewezen of bij toewijzing geldende salaris gemachtigde – aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders verschuldigd:

Voorbereiden en opstellen van processtukken € 125,00 per uur
Voorbereiden, reistijd en bijwonen van zittingen € 125,00 per uur
Ontvangen en verwerken van rolberichten € 10,00 per bericht


21. Fax-/print-/kopieerkosten

21.1. Voor stukken die per fax worden ontvangen of die na e-mailontvangst dienen te worden afgedrukt, wordt per zwart-
wit afdruk (A4) een bedrag ad € 0,15 en per afdruk in kleur € 0,50 aan opdrachtgever in rekening gebracht. Dit tarief geldt
eveneens voor stukken die gekopieerd dienen te worden.

Tarieven ambtelijke werkzaamheden

22. Ambtshandelingen

22.1 Voor het verrichten van ambtshandelingen is de opdrachtgever aan Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
verschuldigd:

 • de in verband met de ambtshandelingen gemaakte kosten/verschotten van derden;
 • de kosten van juridische werkzaamheden ter voorbereiding van de opdracht;
 • de toeslag voor spoedopdrachten;
 • de toeslag voor opdrachten die buiten de gewone kantoortijden van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders
  plaatsvinden;
 • de toeslag voor het stand-by houden van ambtelijke capaciteit;
 • de toeslag voor buitengewone duur van de opdracht;
 • de toeslag voor het bezoeken van meerdere adressen per exploot;

22.2 Alle verschotten en toeslagen gelden naast het BTAG tarief en worden onderling tevens naast elkaar in rekening gebracht. Indien dus meerdere verschotten en toeslagen van toepassing zijn, zullen deze separaat gelden bovenop het
BTAG tarief.

23. Toeslag spoedopdrachten

23.1 Onder spoedopdrachten wordt verstaan: elke opdracht waarvan de voorbereiding, aanvang of uitvoering op dezelfde
dag dient te geschieden als de dag waarop de opdracht Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders heeft bereikt.

23.2 De toeslag voor spoedopdrachten bedraagt 2x BTAG-tarief per proces-verbaal/exploot.

24. Toeslag opdrachten buiten de gewone kantoortijden

24.1 Onder opdrachten buiten de gewone kantoortijden wordt verstaan: elke opdracht waarvan de voorbereiding, aanvang
of uitvoering zich buiten de gewone kantoortijden van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders bevindt. De gewone
kantoortijden van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders zijn – met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen
en daarmee gelijkgestelde explootvrije dagen – van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

24.2 De toeslag voor opdrachten buiten de gewone kantoortijden is € 125,00 per uur, per medewerker/deurwaarder.

25. Toeslag stand-by houden van ambtelijke capaciteit

25.1 Indien in verband met de opdracht wordt verzocht om medewerkers en/of deurwaarders op afroep beschikbaar te
houden, geldt gedurende de afgesproken afroeptijd een stand-by tarief van € 125,00 per uur, per
medewerker/deurwaarder.

26. Toeslag buitengewone duur van de opdracht

26.1 Indien de opdracht tot het verrichten van een of meerdere ambtshandelingen inclusief voorbereiding en uitvoering
meer dan een uur in beslag neemt, dan geldt een toeslag buitengewone duur van de opdracht ten aanzien van de duur na
dit eerste uur. Deze toeslag bedraagt € 125,00 per uur, per deurwaarder.

27. Toeslag meerdere adressen per exploot

27.1 Indien voor een exploot meerdere adressen dienen te worden bezocht, dan geldt voor elk te bezoeken adres een
toeslag gelijk aan het BTAG tarief ter zake van het betreffende exploot.

28. Annulering opdracht voor aanvang voorbereiding

28.1 Indien een opdracht na ontvangst door Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders, maar voor aanvang van de
voorbereiding, door de opdrachtgever wordt ingetrokken, dan is de opdrachtgever de basiskosten verschuldigd,
onverminderd de overige kosten zoals die van de stand-by tijd.

29. Annulering opdracht na aanvang voorbereiding

29.1 Zijn na ontvangst van de opdracht reeds voorbereidingswerkzaamheden verricht en wordt de opdracht ingetrokken
voor aanvang van de ambtshandeling, dan worden de voorbereidingswerkzaamheden als juridische werkzaamheden
aangemerkt.

30. Staking tijdens uitvoering ambtshandeling

30.1 Wordt een ambtshandeling al dan niet op verzoek van opdrachtgever tijdens de uitvoering gestaakt, dan geldt het
tarief als ware de ambtshandeling voltooid.

31. Vergeefs exploot/beslag

31.1 Voor ambtshandelingen welke ter plaatste vergeefs blijken te zijn, wordt een gereduceerd tarief van € 50,00 in
rekening gebracht. Dit gereduceerde tarief geldt niet voor achteraf bekend geworden feiten of omstandigheden die het
exploot of beslag vergeefs maken.

32. Planning ontruimingen en beslagen

32.1 Ter dekking van de hierbij betrokken arbeidsintensieve voorbereidingen, geldt per dossier dat voor
ontruiming/politiebeslag is gepland, een forfaitair bedrag van € 50,00 planningskosten.

33. Opslag / gerechtelijke bewaargeving

33.1 Voor goederen die Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders in het kader van de opdracht onder zich houdt, of
goederen welke ter gerechtelijke bewaring onder Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders berusten, is opdrachtgever per
dossier waar dit in is geschied, minimaal een bedrag ad € 10,00 per dag aan opslagkosten verschuldigd, onverminderd de
overige kosten – waaronder die van derden – betrokken bij vervoer en opslag van de betreffende goederen.

34. Samenvattend kosten- en toeslagenoverzicht bij ambtshandelingen:

Soort Tarief
Uitbrengen exploot of proces-verbaal BTAG-tarief per gerekwireerde
Verschotten en kosten derden p.m.
Juridische werkzaamheden € 125,00 per uur
Toeslag spoed 2x BTAG-tarief per proces-verbaal/exploot
Toeslag buiten gewone kantoortijden € 125,00 per uur per medewerker/deurwaarder
Toeslag stand-by € 125,00 per uur per deurwaarder
Toeslag buitengewone duur € 125,00 per uur per deurwaarder
Toeslag meerdere adressen per exploot BTAG-tarief per te bezoeken adres
Annulering voor aanvang voorbereiding € 45,00
Annulering na aanvang voorbereiding € 125,00 per uur
Staking ambtshandeling tijdens uitvoering Tarief als ware voltooid
Vergeefs exploot € 50,00
Planning ontruiming / beslag € 50,00


35. Constateringen

35.1 Voor het doen van constateringen en de uitwerking daarvan, wordt per betrokken medewerker een uurtarief van €
125,00 in rekening gebracht.

36. Toezicht veilingen

36.1 Voor het ambtelijk toezicht houden op veilingen, is opdrachtgever per betrokken deurwaarder een uurtarief van €
180,00 verschuldigd. Dit tarief is tevens van toepassing op de voorbereiding en afwikkeling van de opdracht.